Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika 1 (Instrukcji kancelaryjnej) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011 r., korespondencję wpływającą do Instytucji Kultury Ars Cameralis przyjmuje i rejestruje Sekretariat Instytucji.

Formy przekazywania korespondencji:
  • Poczta tradycyjna – wysyłka na adres: Instytucja Kultury Ars Cameralis, 40-036 Katowice, ul. Ligonia 7.
  • Emailem – wysyłka na adres sekretariatu Instytucji
  • Osobiście w sekretariacie Instytucji (pokój nr 211)

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy Instytucji, tj. od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00.

  • Skrytka EPUAP
Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

  • Tłumacz polskiego języka migowego (PJM)
Instytucja zapewni bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw za pomocą polskiego języka migowego (PJM). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie mailowej lub papierowej.


Obieg dokumentów:
Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszelkie pisma przesyłane na adres Instytucji przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane, a następnie przekazywane do poszczególnych pracowników w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy przygotowuje pismo wraz załącznikami, po podpisaniu przez dyrektora wysyła je adresatowi.
W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Pełnomocnik. Odpowiedź na złożone pismo następuje w ciągu 14 dni, chyba że obowiązujące przepisy ustanawiają inny termin załatwienia sprawy.


Przyjęcie interesanta:
Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku odbywają się w siedzibie Instytucji Kultury Ars Cameralis, przy ul. Ligonia 7, w Katowicach.
Spotkanie z Dyrekcją Instytucji jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Sekretariatem.Skargi i wnioski:
Dyrektor Instytucji lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 12:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie.
Książka skarg i wniosków znajduje się w Sekretariacie Instytucji.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres oraz kontakt do skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Termin załatwienia skargi lub wniosku
Skargi lub wnioski są załatwiane niezwłczenie, lecz nie później niż do 14 dni, natomiast skargi i wnioski wymagające uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : publikacja informacji
Marta Piastowska 2024-01-18 10:40:35
Edycja dokumentu : korekta graficzna informacji
Marta Piastowska 2024-01-18 10:39:13
Edycja dokumentu : wprowadzenie aktualnej informacji
Marta Piastowska 2024-01-18 10:35:00
Edycja dokumentu : Zmiana adresu mailowego
Marta Piastowska 2022-04-21 15:07:49
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:35:10
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:15:10
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-20 13:01:13
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 12:53:28
Edycja dokumentu : wkorekta
Marta Piastowska 2021-04-02 12:50:27
Edycja dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-04-02 12:48:22
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-04-02 12:42:34

Otwarte dane Pokaż dane