Deklaracja Dostępności

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Instytucji Kultury Ars Cameralis.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełniania wymagań

 • Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:
  • Treści archiwalne (niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań) - są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej
  • Pliki wytworzone przez podmioty inne niż Instytucja Kultury Ars Cameralis (przekazane w formie papierowej lub skanów) - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści niedostępne
  Część publikowanych starszych dokumentów w formie załączników w formie skanów to zeskanowane dokumenty w formie plików graficznych, co uniemożliwia ich odczytanie przez standardowe czytniki tekstu.
 • Treści niedostępne cyfrowo:
  • plik w formie wykresu nie posiada opisu alternatywnego
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • niektóre starsze dokumenty zamieszczone są w formie skanów graficznych
  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych. otwierają się w nowym oknie
 • Wyłączenia:
  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Instytucja Kultury Ars Cameralis i przekazane Instytucji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w celu nawigacji po stronie należy użyć klawisza Tab lub strzałek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Piastowska, marta@arscameralis.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 257 06 01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Śląska i Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

ul. Ligonia 7
40-036 Katowice

Siedziba Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris mieści się w następującej lokalizacji:

Katowice, ul. Ligonia 7 (piętro II) - budynek Biblioteki Śląskiej i Filia nr 1 Miejskiej biblioteki Publicznej w Katowicach
Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd i platformę przeznaczoną do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej w godzinach pracy lub pracownicy ochrony. W budynku dostępne są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Platforma przeznaczona do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się również na pierwszym piętrze budynku. Tym samym możliwe jest przyjmowanie osób ze specjalnymi potrzebami oraz pozostałych gości instytucji w pomieszczeniach znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.

Biura Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris ulokowane są natomiast na drugim piętrze budynku - obecnie nie istnieje możliwość zamontowania windy ani w/w platformy pozwalającej dostać się do nich osobom z ograniczeniami ruchowymi. Instytucja oferuje jednak dostęp alternatywny: kontakt telefoniczny, mailowy lub kontakt za pomocą mediów społecznościowych (zamiast osobistego stawiennictwa) oraz wsparcie pracowników instytucji.

Przed budynkiem znajduje się 1 ogólnodostępne i oznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Budynek Biblioteki Śląskiej znajduje się w centrum Katowic, dotrzeć można do niego korzystając z komunikacji publicznej (najbliższe przystanki tramwajowe dla linii T6 i T16 - Katowice Plac Miarki).

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na wniosek zainteresowanego - Instytucja zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w terminie powyżej 7 dni od zgłoszenia.

 • Rejestr zmian
  Edycja dokumentu : Poprawa błędów literowych i edycyjnych dokumentu.
  Adam Adamski 2024-03-28 11:57:30
  Edycja dokumentu : Przegląd i aktualizacji Deklaracji Dostępności Instyrucji
  Adam Adamski 2024-03-28 11:56:29
  Edycja dokumentu : uaktualnienie informacji odnośnie dostępności arcitektonicznej
  Marta Piastowska 2024-03-07 14:01:10
  Edycja dokumentu : Dodanie linku do Rzecznika Praw Obywatelskich
  Adam Adamski 2023-05-09 12:32:19
  Edycja dokumentu : Dodanie linku do Rzecznika Praw Obywatelskich
  Adam Adamski 2023-05-09 12:31:15
  Edycja dokumentu : zmiana danych koordynatora dostępności
  Marta Piastowska 2022-05-06 16:17:45
  Edycja dokumentu : Zmiana adresu mailowego
  Marta Piastowska 2022-04-21 15:14:46
  Edycja dokumentu : Zmiana formatowania dokumentu
  Adam Adamski 2021-05-12 15:44:14
  Edycja dokumentu : Zmiany w formatowaniu dokumentu
  Adam Adamski 2021-05-04 23:48:14
  Edycja dokumentu : korekta
  Marta Piastowska 2021-05-04 17:03:40
  Edycja dokumentu : korekta graficzna
  Marta Piastowska 2021-05-04 17:01:31
  Edycja dokumentu : Zmiany w formatowaniu treści dokumentu
  Administrator Systemowy 2021-05-04 16:48:30
  Edycja dokumentu : Zmiana formatowania treści dokumentu
  Administrator Systemowy 2021-05-04 16:43:41
  Edycja dokumentu : korekta
  Marta Piastowska 2021-05-04 16:03:15
  Edycja dokumentu : korekta graficzna
  Marta Piastowska 2021-05-04 12:18:07
  Edycja dokumentu : odznaczone jkao opublikowane
  Marta Piastowska 2021-05-04 09:33:25
  Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie dokumentu: Deklaracja dostępności
  Administrator Systemowy 2021-05-03 16:13:04

  Otwarte dane Pokaż dane