Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytucję Kultury Ars Cameralis


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7.
Tel. 32 258 06 01
E-mail: info@arscameralis.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Instytucji Kultury Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Tobiasz Melanowski. Adres e-mail: iod@arscameralis.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
- prowadzeniem korespondencji – dokumentowaniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, ustosunkowywaniem się i udzielaniem odpowiedzi
- realizacją zadań statutowych Instytucji (w tym organizacji koncertów, spotkań, dyskusji, wernisaży, warsztatów itd.)
- podpisaniem i realizacją umów i porozumień, w których są Państwo stroną, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy/porozumienia
- zatrudnianiem pracowników
- wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur i innych dokumentów finansowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych
- archiwizacją dokumentacji
- realizacją zamówień w sklepie internetowym
- prowadzaniem postępowań w zakresie zamówień publicznych, przetargów, zapytań ofertowych
- rozpatrywaniem wniosków, zapytań i przygotowaniem oraz udostępnianiem informacji publicznej.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
- organizator Instytucji Kultury Ars Cameralis, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- współorganizatorzy i partnerzy działań statutowych Instytucji Kultury Ars Cameralis
- podmioty działające na zlecenie Administratora na podstawie zawartych umów i porozumień
- podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu i serwisowania stron internetowych i poczty e-mail
- podmioty dostarczające systemy informatyczne (jak oprogramowanie księgowe czy kadrowo-płacowe)
- ZUS, Urząd Skarbowy, banki w zakresie dokonywania płatności i rozliczeń
- podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie
- podmioty oraz organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz instytucje, podmioty na podstawie zawartych umów
- Archiwum Państwowe.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawnione każdemu zainteresowanemu w zakresie stanowiącym informację publiczną i mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie z przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres obowiązywania umowy podpisanej z Instytucją Kultury Ars Cameralis
- następnie do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i przedawnienia zobowiązań podatkowych
- w sposób zgodny z wewnętrznymi regulacjami Instytucji Kultury Ars Cameralis.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia swoich danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Powyższe uprawnienia można realizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres Instytucji Kultury lub za pośrednictwem e-mail na adres: iod@arscameralis.pl
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwa prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych w Warszawie.

7. Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu w rozumieniu RODO.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta statusu publikacji
Marta Piastowska 2024-01-08 09:56:58
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2024-01-05 15:13:26
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2024-01-05 15:09:17
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2024-01-05 15:01:17
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2024-01-05 14:56:44
Edycja dokumentu : publikacja uaktualnionej klauzuli RODO na stronę BIP
Marta Piastowska 2024-01-05 13:43:52
Edycja dokumentu : aktualizacja adresów e-mail
Adam Adamski 2022-05-04 10:56:45
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresów mailowych w treści dokumentu
Adam Adamski 2022-04-21 21:36:15
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Marta Piastowska 2021-06-02 14:09:55
Edycja dokumentu : zmiana adrresu mailowego IOD
Marta Piastowska 2021-06-02 14:09:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane