Informacje podstawowe

Instytucja Kultury Ars Cameralis istnieje od 1994 roku, a odkrywanie nowych zjawisk artystycznych i talentów stało się jedną z jej misji. Podstawowymi polami działalności Instytucji jest organizacja corocznego Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej — Festiwalu Ars Cameralis, a także promocja śląskiej kultury i sztuki w Polsce oraz poza granicami kraju.

Siedziba Instytucji:
ul. Juliusza Ligonia 7
40-036 Katowice
tel. 32 257 06 01
e-mail: info@arscameralis.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00


Podstawowe dane:

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris może używać skróconej nazwy: „Instytucja Kultury Ars Cameralis”.

Siedzibą Instytucji jest miasto Katowice.

Organizatorem Instytucji jest Województwo Śląskie, a nadzór sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. Instytucja posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK/F/6/99.

NIP: 954-11-88-037 / REGON: 272109766

Instytucja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Działalność:

Do podstawowych działań Instytucji Kultury Ars Cameralis należą: organizowanie corocznego Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej, zwanego Festiwalem Ars Cameralis oraz promocja i popularyzacja kultury województwa śląskiego w kraju i zagranicą

Powyższe zadania Instytucja realizuje w szczególności przez:
  • prowadzenie działalności impresaryjnej,
  • prezentację dziedzictwa kulturowego oraz sztuki współczesnej,
  • uczestnictwo w programach upowszechniania kultury i wiedzy o kulturze,
  • udział w programach promocji kultury polskiej w ramach europejskiej integracji regionalnej.
W realizacji celów statutowych Instytucja Kultury Ars Cameralis współpracuje w szczególności z instytucjami i placówkami kultury w kraju i poza jego granicami, szkołami artystycznymi, szkołami średnimi, szkołami wyższymi, środowiskami artystycznymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu. 

Więcej o działalności Instytucji można przeczytać tutaj (po kliknięciu otworzy się nowe okno przeglądarki).

Podstawa Prawna:

Instytucja Kultury Ars Cameralis jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (tekst jednolity: DZ. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
  • statutu nadanego uchwałą nr IV/22/25/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r.,
  • regulaminu organizacyjnego.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana adresu mailowego
Marta Piastowska 2022-04-21 15:04:34
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:37:54
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 17:09:04
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:53:22
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:52:53
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:52:38
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:52:19
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:50:25
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:50:15
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:47:47
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-20 14:03:54
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-20 14:03:52
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-14 13:48:48
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-06 13:38:14
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-06 10:46:05
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania tekstu
Adam Adamski 2021-04-03 03:14:50
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:28:05
Edycja dokumentu : korekta  treści
Marta Piastowska 2021-03-31 12:16:29
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-03-25 14:14:58

Otwarte dane Pokaż dane