Dostęp do Informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytucji Kultury Ars Cameralis jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Instytucja powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytucja, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Instytucja powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Instytucję, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy dane interesujące wnioskodawcę nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytucji. W tym celu można skorzystać z wyszukiwarki, znajdującej się w prawym górnym rogu serwisu. 

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej Instytucji odbywa się na wniosek zgodnie z Ustawą. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można zgłosić do Instytucji Kultury Ars Cameralis:

  • listownie: na adres Instytucja Kultury Ars Cameralis, ul. Ligonia 7, 40036 Katowice
  • osobiście: w sekretariacie Instytucji Kultury Ars Cameralis przy ul. Ligonia 7 w Katowicach
  • pocztą elektroniczną: info@arscameralis.pl

Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej.
Załączniki
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [DOC 15,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana adresu mailowego
Marta Piastowska 2022-04-21 15:06:22
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:31:09
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:30:34
Edycja dokumentu : Korekta formatowania tekstu
Adam Adamski 2021-04-03 03:04:10
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 12:56:53
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 12:03:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Marta Piastowska 2021-04-02 11:49:21
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Marta Piastowska 2021-03-31 17:33:20
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-03-31 17:25:42

Otwarte dane Pokaż dane