Ponowne wykorzystywanie

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, a także podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Kiedy informacja sektora publicznego zostanie udostępniona?

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

1. Udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytucji Kultury Ars Cameralis, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),
2. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:
 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Co musi zawierać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku Instytucja zobowiązana jest do:

 • przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 • poinformowania o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),
 • złożenia oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 • poinformowania o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Brak zawiadomienia o przyjęciu przez wnioskodawcę oferty Instytucji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Instytucja, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Jak złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć do Instytucji:

 • listownie: na adres Instytucja Kultury Ars Cameralis, ul. Ligonia 7, 40036 Katowice
 • osobiście: w sekretariacie Instytucji Kultury Ars Cameralis przy ul. Ligonia 7 w Katowicach
 • pocztą elektroniczną: info@arscameralis.pl

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W przypadku wydania przez Instytucję decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 • o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat,

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego ministra w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Instytucji oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
 • źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (URL)”,
 • czasu wytworzenia informacji przez Instytucję (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji),
 • czasu pozyskania informacji sektora publicznego.
2. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Instytucji materiału w zmienionej formie.
3. Instytucja nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Opłaty

Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie.

Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Dyrektor może ustalić opłaty, uwzględniając koszty związane ze sposobem i formą przekazania informacji, jak również z nietypowymi wnioskami o ponowne wykorzystanie.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych przez Instytucję bezpośrednio w procesie przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana adresu mailowego
Marta Piastowska 2022-04-21 15:09:55
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:36:53
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:21:38
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:14:02
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 16:00:25
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:59:45
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:58:28
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:57:30
Edycja dokumentu : Korekta formatowania tekstu
Adam Adamski 2021-04-03 03:02:43
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:56:21
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-03-31 17:30:40

Otwarte dane Pokaż dane