Statut instytucji

Statut

STATUT INSTYTUCJI KULTURY ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS
– GÓRNOŚLĄSKI FESTIWAL SZTUKI KAMERALNEJ W KATOWICACHRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach, zwana dalej Ars Cameralis, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działności kulturalnej (tj.: Dz. U.z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj.: Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),
– niniejszego statutu.

§ 2.
1. Ars Cameralis może używać skróconej nazwy – „Instytucja Kultury Ars Cameralis”.
2. Siedzibą Ars Cameralis jest Miasto Katowice.
3. Ars Cameralis prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3.
1. Organizatorem Ars Cameralis jest Województwo Śląskie.
2. Ars Cameralis posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK/F/6/99.
3. Nadzór nad Ars Cameralis sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
4. Ars Cameralis używa pieczęci z pełną nazwą instytucji oraz jej adresem.

Rozdział II
Zakres działalności Ars Cameralis

§ 4.
1. Do zakresu działania Ars Cameralis należy:
    1) coroczne organizowanie Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej,
    2) promocja oraz popularyzacja w kraju i za granicą kultury województwa śląskiego.
2. Zadania określone w ust.1 Ars Cameralis realizuje w szczególnosci przez:
    1) prowadzenie działalności impresaryjnej.
    2) prezentację dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej,
    3) uczestnictwo w programach upowszechniania kultury współczesnej,
    4) udział w programach promocji kultury polskiej w ramach europejskiej integracji regionalnej.
3. Ars Cameralis w realizacji swych statutowych celów współpracuje w szczególności z:
    1) instytucjami i placówkami kultury w kraju i poza granicami,
    2) szkołami artystycznymi, szkołami średnimi, szkołami wyższymi,
    3) środowiskami artystycznymi i naukowymi,
    4) organizacjami pozarządowymi,
    5) środkami masowego przekazu.

Rozdział III
Zarządzanie Ars Cameralis

§ 5.
1. Dyrektora Ars Cameralis, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor zarządza Ars Cameralis, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności Ars Cameralis, w tym za całość jego gospodarki finansowej.
3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa.
4. Zarząd Województwa Śląskiego może powierzyć zarządzanie Ars Cameralis osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 6.
1. Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.
2. Zespoły doradcze mają charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji zadania – wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.
3. W skład zespołów doradczych mogą wchodzić pracownicy Ars Cameralis oraz osoby spoza niego w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.
4. Dyrektor informuje organizatora o zamiarze utworzenia zespołu doradczego. Organizator ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela jako członka zespołu. Dotyczy to również już istniejących zespołów.
5. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami dyrektora.
6. Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Ars Cameralis.

§ 7.
1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
    1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
    2) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4 statutu oraz w regulaminie organizacyjnym,
    3) ustalanie planu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych Ars Cameralis,
    4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.
2. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:
    1) roczny plan finansowy Ars Cameralis w terminie ustalonym przez organizatora
    2) sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,
    3) roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach o rachunkowości,
    4) obejmujące okres roku plany działalności statutowej Ars Cameralis oraz sprawozdania z ich realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, o której mowa w § 9, w terminach określonych przez organizatora,
    5) informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez organizatora konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy instytucji.

§ 8.
Organizację wewnętrzną Ars Cameralis określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działaności kulturalnej.

Rozdział IV
Rada Programowa

§ 9.
1. Przy Ars Cameralis działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
3. Rada opiniuje na potrzeby organizatora działania statutowe Ars Cameralis oraz ich realizację.
4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Miasta Katowice oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działaności instytucji.
5. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa Śląskiego jej nowego składu.
6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego regulaminu.
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
8. Obsługę biurową Rady zapewnia Ars Cameralis.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Ars Cameralis

§ 10.
1. Ars Cameralis prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Ars Cameralis, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystywania.
2. Przychodami Ars Cameralis są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Organizator przekazuje Ars Cameralis środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4. Ars Cameralis prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

§ 11.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Ars Cameralis w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Ars Cameralis lub osoba przez niego upoważniona.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 12.
1. Ars Cameralis może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Dochód z działalności Ars Cameralis, o której mowa w ust. 1 służy realizacji celów statutowych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13.
1. Statut Ars Cameralis nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. O zmianach statutu decyduje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki
Uchwała Sejmiku z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Instytucji [DOC 11,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Publikacja zreorganizowanego działu tematycznego
Adam Adamski 2021-05-05 14:27:47
Edycja dokumentu : Przeniesienie wpisu do archiwum
Adam Adamski 2021-05-04 13:12:55
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane
Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Publikacja zreorganizowanego działu tematycznego
Adam Adamski 2021-05-05 14:27:47
Edycja dokumentu : Przeniesienie wpisu do archiwum
Adam Adamski 2021-05-04 13:12:55
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46